Energetická náročnost Technologie Co obsahuje Dům na klíč STANDARD a Dům na klíč PLUS
Nabízené služby Partneři
Domy do 100 m² Domy do 150 m2 Domy nad 150 m2

Bydlete ve svém domě během 5 týdnů. Moderní způsob stavění rodinných domů.

Projekty domů

Základová deska

Zhotovíme Vám výstavbu spodní stavby rodinného domu.

 

 

 

 

ZEMNÍ PRÁCE V ROZSAHU:

 • sejmutí ornice v místě stavby v tl. 150 - 200 mm a její uložení na pozemku stavby,
 • vyhloubení základových rýh pro základové pasy šířky 400 mm v zemině, která se při hloubení pasů nesesouvá a nevyžaduje pažení zemních rýh. Hloubka základové spáry obvodových základů je 1,1 m pod úrovní konečného upraveného terénu, pro vnitřní pasy 0,5 m v rostlém terénu,vyčištění zhutnění základové spáry.

              

 

Standardní poměry místa stavby:

 • uvažovaná únosnost zeminy v základové spáře Rdt ≥ 150 kPa,
 • třída těžitelnosti zeminy max. F3,
 • svažitost pozemku stavby max. 1%.

 

 

 

Nad rámec standardu dodávky je:

 • jiné poměry místa stavby než jsou uvedeny ve standardu, vyšší třída těžitelnosti zeminy, menší únosnost základové spáry, větší svažitost apod.,

 • odstranění stávajících pozůstatků stavebních objektů, na povrchu nebo pod povrchem místa stavby, které je nutné odstranit, např. stávající zasypané zbořeniště, odstranění stávajících zpevněných ploch a stavebních objektů apod.,

 • stavební práce a úpravy spojené s výskytem spodní vody (zaplavená nebo zvodnělá základová rýha) např. odčerpávání vody, provedení drenáží nebo vsakovacích jam, použití voděodolného betonu apod.,

 • nutnost provedení pažení rýh pro základové pasy z důvodů nízké soudržnosti zeminy a jejího sesouvání do hloubených rýh,

 • nutnost provedení širších, případně hlubších základových rýh z důvodů nestandardních vlastností zeminy (štěrky, jíly, skalní podloží apod.

 

ZÁKLADOVÉ PASY A ZÁKLADOVÁ DESKA:

 • provedení základových pasů z prostého betonu (bez provádění vyztužení) třídy C 12/15, vylívaných na zhutněný podsyp základové spáry přímo do hloubených rýh bez použití bednění,
 • jedna řada ztraceného bednění,
 • provedení hutněného podsypu ze štěrkodrti v tl. cca 200 mm mezi základovými pasy,
 • provedení podkladního betonu z prostého betonu třídy C 12/15, vyztuženého u obvodových a středových nosných stěn dle podkladů Domy pro každého s.r.o.,
 • provedení hydroizolace horního líce podkladní betonové desky proti zemní vlhkosti ve skladbě Np+1xBitagit 40 mineral (plnoplošně nataven),
 • provedení horní základové desky z monolitického betonu třídy C 16/20 vyztuženého 1x oc. sítí 150/150/8,
 • v rámci dodávky základové desky je provedení ležatých rozvodů přípojek inženýrských sítí dovedených do objektu (přípojky ZTI, chránička Elektro a plynu), vyvedených nad základovou desku. Ukončení přípojek sítí je ve vzdálenosti 1 m od hrany základové desky.

 

Nad rámec dodávky základové desky firmy Domy pro každého s.r.o.

 • jiný typ hydroizolace požadované zákazníkem nebo vyplývající z poměrů staveniště (např. z důvodů tlakové vody, vyšší koncentraci půdního radonu apod.),
 • použití pumpomixu,
 • více jak jedna řada ztraceného bednění,
 • svažitost terénu větší jak 1%,
 • špatný přístup na staveniště, apod.,
 • provedení úpravy bočního líce obvodových základových pasů a základové desky, spočívající v provedení přídavné svislé hydroizolace, zateplení a následné povrchové úpravy (omítka, nátěr apod.),
 • provedení dešťové kanalizace včetně jejího ukončení lapači střešních splavenin a její napojení do dešťové kanalizace nebo vsakovacích rýh (jam),
 • osazení revizních kanalizačních šachet a vodoměrných šachet, retenčních nádrží na splaškovou nebo dešťovou vodu, vsakovacích jímek apod.,
 • osazení vodoměru,
 • zemnící pásek hromosvodu a zemnění rozvaděče, včetně jejich vyvedení nad terén nebo základovou desku dle požadavků Domy pro každého s.r.o.,
 • zpevněné plochy kolem objektu (okapový chodník) a přístupové komunikace s odstavnými plochami pro osobní automobil,
 • dokončovací terénní práce (vyrovnání terénu, rozprostření ornice apod.) a odvoz přebytečné zeminy na skládku,
 • dopojení vyvedených inženýrských sítí (ležaté rozvody) na veřejné inženýrské sítě,
 • revize a tlakové zkoušky sítí,
 • likvidace odpadu.

 

Stavební připravenost zajištěná zákazníkem:

 • zajištění průzkumů staveniště (geologický, geodetický, měření půdního radonu),
 • vytýčení stavby geodetem s oprávněním, zpracování projektové dokumentace polohového a výškového osazení stavby na pozemku, doložení třídy těžitelnosti zeminy,
 • pravomocně schválená projektová dokumentace stavby.

 

 

 

 

 

 

 

Domy pro každého s.r.o.

IČO: 243 01 558

Toužimská 588/70 197 00 Praha 9 - Kbely

 

 

Úspora až 70% na vytápění

...více informací

Standard
domu

...více informací

Konstrukce domu

...více informací

Copyright © 2011 Domyprokazdeho.cz

vyrobila agentura GRAWEB, s.r.o.